پروژه‌های مشاوره و طراحی

 • سطح زیربنا: 420 مترمربع
 • تعداد طبقات: 6 طبقه
 • سرعت پارک خودرو: 60 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست
 • سطح زیربنا: 360 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده
 • سطح زیربنا: 30 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل
 • سطح زیربنا: 140 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بانک کار آفرین
 • سطح زیربنا: 360 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت