پروژه‌های مشاوره و طراحی

 • سطح زیربنا: 420 مترمربع
 • تعداد طبقات: 6 طبقه
 • تعداد جای پارک: 100 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بخارست
 • سطح زیربنا: 360 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین
 • تعداد جای پارک: 168 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی بوشهر
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 32 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قنبرزاده
 • سطح زیربنا: 30 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 18 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی گل
 • سطح زیربنا: 140 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه
 • تعداد جای پارک: 24 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بانک کار آفرین
 • سطح زیربنا: 360 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه روی زمین
 • تعداد جای پارک: 28 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی یاقوت
 • سطح زیربنا: 3500 مترمربع
 • تعداد طبقات: 10 طبقه
 • تعداد جای پارک: 600 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اصفهان
 • سطح زیربنا: 180 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه
 • تعداد جای پارک: 24 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی چیذری
 • سطح زیربنا: 3500 مترمربع
 • تعداد طبقات: 11 طبقه
 • تعداد جای پارک: 750 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی سپهر الهیه
 • سطح زیربنا: 230 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه
 • تعداد جای پارک: 12 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قندی
 • سطح زیربنا: 84 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه
 • تعداد جای پارک: 12 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی کاوه
 • سطح زیربنا: 220 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه
 • تعداد جای پارک: 24 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی قبا
 • سطح زیربنا: 120 مترمربع
 • تعداد طبقات: 10 طبقه
 • تعداد جای پارک: 40 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی لسان
 • سطح زیربنا: 270 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه
 • تعداد جای پارک: 48 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی شروین
 • سطح زیربنا: 240 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه
 • تعداد جای پارک: 27 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی فرمانیه
 • سطح زیربنا: 340 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه
 • تعداد جای پارک: 240 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی نفت فلات قاره