پروژه‌های اجرایی

 • سطح زیربنا: 270 مترمربع
 • تعداد طبقات: 15 طبقه رو و زیرزمین
 • تعداد جای پارک: 168 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی ایرانشهر
 • سطح زیربنا: 86 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه
 • تعداد جای پارک: 56 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی قلهک تهران
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 9 طبقه رو و زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 32 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی هفت تیر
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 1 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 6 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی دل آرا
 • سطح زیربنا: 400 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه زیرزمین
 • تعداد جای پارک: 50 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی عامریه کاشان
 • سطح زیربنا: 176 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 16 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو
 • سطح زیربنا: 966 مترمربع
 • تعداد طبقات: 21 طبقه (10 طبقه تفریحی ، 11 طبقه پارکینگ مکانیزه)
 • تعداد جای پارک: 496 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی پارس تهران
 • سطح زیربنا: 1500 مترمربع
 • تعداد طبقات: 10 طبقه زیرزمین
 • تعداد جای پارک: 800 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی سپهر الهیه
 • سطح زیربنا: 250 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه زیرزمین
 • تعداد جای پارک: 18 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی شیراز جنوبی
 • سطح زیربنا: 150 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 8 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی آقا جانی
 • دو آسانسور خودرو بر مستقل
 • دارای دو ایستگاه توقف
 • ظرفیت 2200 کیلوگرم برای هر دستگاه آسانسور
مطالعه بیشتر
آسانسور خودرو جم
 • سطح زیربنا: 170 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 24 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی بهار شیراز
 • سطح زیربنا: 180 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه زیر زمین
 • تعداد جای پارک: 7 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی نیلوفر
 • سطح زیربنا: 250 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه
 • تعداد جای پارک: 13 خودرو
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی باقری