پروژه‌های اجرایی

 • مجهز به سیستم اطفاء حریق خودکار و دستگاه کارت خوان
 • در این پارکینگ درب ورود و خروج خودرو به صورت مجزا و انتقال خودرو در آسانسور همزمان به صورت طول و عرضی می باشد.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی ایرانشهر
 • سطح زیربنا: 86 مترمربع
 • تعداد طبقات: 16 طبقه
 • سرعت پارک خودرو: 60 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی قلهک تهران
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 9 طبقه رو و زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع برجی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه برجی هفت تیر
 • سطح زیربنا: 210 مترمربع
 • تعداد طبقات: 1 طبقه زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی دل آرا
 • سطح زیربنا: 176 مترمربع
 • تعداد طبقات: 4 طبقه زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیر زمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی اندرزگو
 • سطح زیربنا: 966 مترمربع
 • تعداد طبقات: 21 طبقه (10 طبقه تفریحی ، 11 طبقه پارکینگ مکانیزه)
 • سرعت پارک خودرو: 120 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی پارس تهران
 • سطح زیربنا: 1500 مترمربع
 • تعداد طبقات: 10 طبقه زیرزمین
 • سرعت پارک خودرو: 60 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی سپهر الهیه
 • سطح زیربنا: 250 مترمربع
 • تعداد طبقات: 3 طبقه زیرزمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی شیراز جنوبی
 • سطح زیربنا: 150 مترمربع
 • تعداد طبقات: 2 طبقه زیر زمین
 • سرعت پارک خودرو: 50 ثانیه
 • این پارکینگ بصورت تمام مکانیزه و از نوع زیرزمینی است.
مطالعه بیشتر
پارکینگ مکانیزه زیرزمینی آقا جانی
 • دو آسانسور خودرو بر مستقل
 • دارای دو ایستگاه توقف
 • ظرفیت 2200 کیلوگرم برای هر دستگاه آسانسور
مطالعه بیشتر
آسانسور خودرو جم